Naar vorige bladzijde

Hieronder de alerteerregeling van de NBB. Bij de NBB is die alleen als pdf-bestand beschikbaar.
Toegevoegd zijn afwijkingen zoals die bij StepBridge gelden. Deze staan in italic.

Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per september 2009

Wat is alerteren?

Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken (alert te doen zijn) op bijzondere biedafspraken.

Wie moet alerteren en hoe moet er gealerteerd worden?

De partner van de speler die een bieding doet die gealerteerd moet worden, alerteert door het tonen van de alertkaart uit de biddingbox. De speler die alerteert, is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmerken.

Op StepBridge alerteert u uw eigen biedingen. De alert komt in de chatbox te staan. Het is aan de tegenstanders om dat op te merken. U kunt weinig doen aan de opmerkzaamheid van uw tegenstanders.

Waarom moet u alerteren?

De spelregels verplichten elk paar om alle biedafspraken en -gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Dit zogenoemde principe van volledige uitleg (full disclosure) vormt de basis van wedstrijdbridge. Alerteren is bedoeld om u daarbij te helpen. Alerteren is een aanvulling op het gebruik van systeemkaarten en dient niet om het ontbreken van systeemkaarten op te vangen. Het feit dat iets op de systeemkaart staat ontslaat spelers niet van de verplichting te alerteren.

Welke biedingen moet u alerteren?

Op StepBridge zijn twee systemen alerteervrij. Deze twee systemen zijn:

StepGroen
Biedermeijer Groen

Als u zon systeem heeft afgesproken, dan hoeft u niet te alerteren. Wel moet u voor het begin van het spelen uw tegenstanders vertellen welk systeem u speelt, en ook dat u daarom niet hoeft te alerteren.

Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd
Eigen verantwoordelijkheid van spelers

Spelers dragen zelf verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet zonder meer beroepen op het ontbreken van een alert, of een nodeloos alert als ze desondanks weten wat de bieding betekent of als een alert ontbreekt in een biedsituatie waar een bijzondere of kunstmatige betekenis waarschijnlijk is. Spelers behoren voor aanvang van elke ronde de tegenstanders te attenderen op bijzonderheden aangaande hun biedafspraken en gewoonten.

Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd

Voor spelers vormt het uitblijven van een alert van de partner waar dat wel werd verwacht ongeoorloofde informatie waar geen gebruik van mag worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor een alert van de partner waar dat niet werd verwacht. Niet alerteren waar dat wel had gemoeten (en wel alerteren waar dat niet had gemoeten) is een overtreding van de spelregels. Dat betekent niet automatisch dat er ook een arbitrale score moet worden toegekend. De wedstrijdleider zal beoordelen of er nadeel is voor de niet-overtredende partij en of dat nadeel ook een gevolg is van het ten onrechte wel of niet alerteren. Er is in het algemeen geen reden om een (procedurele) straf te geven. Alleen wanneer een speler (bij voortduring) moedwillig of uit verregaande slordigheid onjuist alerteert is een (procedurele) straf op zijn plaats, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

Verbieden van alerteren door de tegenpartij

De tegenpartij heeft voor aanvang van een spel het recht het alerteren te verbieden. Dit verbod geldt dan voor de rest van de ronde. Een paar dat van dit recht gebruikt maakt wordt daardoor niet zelf ontslagen van de plicht te alerteren.

Belangrijke voorbeelden

N.B. Bij het spelen met schermen gelden afwijkende regels m.b.t. het alerteren, zie daarvoor het schermreglement.

Omdat bij StepBridge de partner van de alerteerder de alert en de gegeven uitleg niet ziet, kan men bij StepBridge zonder problemen veel meer alerteren dan bij regulier bridge. Bij StepBridge speelt niet het probleem dat u door alerteren ongeoorloofde informatie kan geven. Daarom is er bij StepBridge geen sprake van het niet mogen alerteren van bepaalde biedingen. Om dezelfde reden moet u op StepBridge ook kunstmatige doubletten en kunstmatige biedingen op vier niveau en hoger alerteren. En zeker op StepBridge geldt: U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.

Naar vorige bladzijde